Accidents de treball, per què és important investigar-los?

A DADES i SERVEIS et recordem que l’article 16.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals disposa que “quan s’hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan apareguin indicis que les mesures de prevenció resulten insuficients, l’empresari durà a terme una investigació al respecte, a fi de detectar les causes d’aquests fets”. D’aquesta manera, l’obligació de l’empresari s’estén a investigar tots aquells accidents de treball amb dany per a la salut dels treballadors afectats.

Què es considera accident de treball?

La legislació espanyola determina que un accident de treball és tota lesió corporal que el treballador/a pugui patir com a conseqüència de la feina que executi per compte aliè.

Per tant, perquè un accident tingui aquesta consideració cal:

 1. Que el treballador pateixi una lesió corporal. Entenent per lesió tot dany o detriment corporal causat per una ferida, cop o malaltia. S’assimilen a la lesió corporal les seqüeles o malalties psíquiques o psicològiques.
 2. Que executi una tasca per compte aliè.
 3. Que en l’accident hi hagi una relació de causalitat directa treball-lesió.

Quins supòsits estan considerats com accidents de treball?

 • Accidents produïts per les tasques desenvolupades encara que siguin diferents a les habituals: s’entén com a accident de treball, aquell que hagi succeït durant la realització de les tasques encomanades per l’empresari, o realitzades de forma espontània pel treballador en interès del bon funcionament de l’empresa (encara que aquelles siguin diferents de les de la seva categoria professional).
 • Accidents soferts en el lloc i durant el temps de treball. Les lesions sofertes durant el temps i en el lloc de treball es consideren, excepte prova en contrari, accidents de treball.
 • Accident “in itinere”, accidents de càrrecs electius de caràcter sindical…

Quins accidents no tenen la consideració d’accidents de treball?

 • Els accidents deguts a imprudència temerària del treballador. Es considera imprudència temerària quan l’accidentat ha actuat de manera contrària a les normes, instruccions o ordres donades per l’empresari de forma reiterada i notòria en matèria de seguretat i higiene. Si coincideixen risc manifest, innecessari i greu, la jurisprudència entén que hi ha imprudència temerària, si no serà una imprudència professional.
 • Els deguts a força major estranya a la feina, accidents deguts a la voluntat del treballador accidentat de no complir les normes, tot i conèixer-les.

Qui ha d’investigar els accidents o incidents?

En funció de l’empresa i les seves característiques, o la gravetat de l’accident, la resposta a aquesta pregunta variarà. Es recomana una investigació per part del cap/responsable directe de la persona treballadora accidentada o, en aquells incidents de més gravetat, una investigació per part del tècnic de prevenció, assessorat en el seu cas per especialistes tècnics de les diverses àrees i acompanyat pel cap directe o altre personal relacionat amb el cas.

¿Hem d’investigar tot tipus d’accidents?

Sí, es recomana investigar tots els accidents. En tot cas s’ha d’investigar:

 • Accidents greus o mortals.
 • Incidents o accidents lleus dels que es dedueixi una major potencialitat lesiva.
 • En supòsits repetitius.

Tot informe d’investigació ha de concloure amb l’ordenació dels resultats, la descripció de l’accident, les seves causes, proves i conclusions, aportant les mesures preventives a adoptar en ordre prioritari, en matèria d’actuació preventiva.

L’informe d’investigació, i tots els documents que hi puguin estar relacionats, seran arxivats en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals durant, com a mínim, cinc anys. L’informe ha d’incorporar, també, tota la documentació acreditativa de l’acompliment de les obligacions preventives.

Quin tipus de responsabilitat i sancions existeixen quan no es realitza l’informe?

Els arts. 12.3 i 4 de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, Lisos, consideren infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals:

 • “No donar compte en temps i forma a l’autoritat laboral, d’acord amb les disposicions vigents, dels accidents de treball ocorreguts i de les malalties professionals declarades quan tinguin la qualificació de greus, molt greus o mortals, o no dur a terme una investigació en cas de produir danys a la salut dels treballadors o de tenir indicis que les mesures preventives són insuficients”.
 • “No registrar i arxivar les dades obtingudes a les avaluacions, controls, reconeixements, investigacions o informes a què es refereixen els articles 16, 22 i 23 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals”.

Finalment, i d’una manera més general vinculada a l’accident i a l’informe, hem d’afegir que a l’empresa se li podria exigir una responsabilitat administrativa; un possible recàrrec de prestacions; una responsabilitat penal; una responsabilitat per danys i perjudicis: civil i laboral.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies