PGE, principals mesures laborals en matèria de cotitzacions

A DADES i SERVEIS t’informem de quines són les principals mesures laborals en matèria de cotitzacions incloses en la Llei 11/2020 dels Pressupostos Generals de l’Estat, PGE, per enguany.

Cotitzacions socials

El títol VIII de la Llei 11/2020 dels PGE estableix les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fogasa i FP que són d’aplicació des de l’1 de gener. En general, es mantenen les mateixes quanties vigents fins al moment establertes en el RD-Llei 28/2018 (BOE 2018.12.29), excepte algunes petites novetats.

Bases de cotització

Les bases mínimes de cotització s’incrementen des de l’1 de gener, i respecte de les vigents el 31 de desembre de 2020, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional.

Les bases màximes, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, queden fixades des de l’1 de gener en 4.070,10 euros mensuals o 135,67 euros diaris.

Tipus de cotització

Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent. D’aquest percentatge, el 23,60 per cent anirà a càrrec de l’empresa i el 4,70 per cent restant, a càrrec del treballador.

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007.

Moratòria en el pagament de la quota mitjançant ajornament amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que es trobin al corrent de les seves obligacions i no tinguin cap altre ajornament en vigor, podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes i per conceptes de recaptació conjunta quan la meritació tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d’empreses. I entre els mesos de gener a març de 2021, en el cas de treballadors autònoms. A la moratòria se li aplicarà un interès del 0,5 per cent.

Contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

Es prorroga la bonificació en la cotització per la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a aquest. Mesos de febrer, març i novembre.

Bonificació de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, i en els supòsits de malaltia professional amb un 50 per cent d’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2021. Aquesta suspensió s’estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma de l’esmentat Reial decret, que haurà de produir-se al llarg d’enguany.

Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, Iprem

Per a aquest any queda determinat de la següent manera:

  1. a) Iprem diari, 18,83 euros.
  2. b) Iprem mensual, 564,90 euros.
  3. c) Iprem anual, 6.778,80 euros.

Fons de Garantia Salarial, Fogasa

Pel que fa a l’abonament d’indemnitzacions, queda establert el límit màxim d’una anualitat, excepte en el supòsit que es recull a l’article 41.3 d’aquesta norma, en què el límit màxim serà de nou mensualitats, sense que el salari diari, base de càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies