Drets i obligacions de l’excedència voluntària. Els coneixes?

Què és una excedència voluntària? És un permís per un període de temps que el treballador pot demanar a l’empresa. Durant aquest temps se suspèn el contracte de treball i l’empleat no té l’obligació d’anar a la feina i l’empresa no té l’obligació de pagar el salari o cotitzar per ell. No obstant això, hauríem de remarcar que l’excedència voluntària no és una causa “típica” de suspensió del contracte ja que existeix el dret a la reserva del lloc de treball. Això si, si al conveni col·lectiu o al pacte individual s’acorda reincorporació al mateix lloc de treball llavors si que estaríem en una veritable suspensió del contracte de treball.

Quan es pot sol·licitar una excedència voluntària? El treballador pot gaudir d’excedència voluntària, per un termini no menor a quatre mesos i no major a cinc anys, sense la necessitat d’especificar el motiu, sempre que reuneixi els següents requisits:

  • Disposar, com a mínim, d’un any d’antiguitat a l’empresa.
  • Que hagin transcorregut, si s’escau, més de quatre anys des del final de l’anterior excedència.

Tothom té dret a una excedència? Tant el treballador amb contracte indefinit com el treballador amb contracte temporal tenen dret a sol·licitar una excedència. El dret a l’excedència voluntària ha de ser qualificat com a dret necessari; per tant, encara que l’exercici d’aquest dret per part del treballador és potestatiu, l’empresa està obligada a concedir l’excedència sempre que el treballador reuneixi els requisits exigits. Serà necessària la sol·licitud del treballador i el seu reconeixement per part l’empresa.

Com es gestiona una excedència voluntària? Tot i que la normativa no diu res sobre la forma i contingut de la comunicació de sol·licitud i del reconeixement per part de l’empresa, la mateixa s’ha de fer per escrit i hi ha de constar la data d’inici de l’excedència i la durada.

Aspectes a considerar durant l’excedència

Un cop autoritzada l’excedència per l’empresa ni l’empresa ni el treballador poden modificar els termes de l’excedència de forma unilateral.

Si l’empresari finalitza la relació laboral basant-se en la negativa del treballador a reincorporar-se a la feina abans de que finalitzi l’excedència, això constitueix un acomiadament improcedent.

Concedida l’excedència per l’empresa i, abans d’iniciar el seu gaudi, el treballador pot manifestar la seva renúncia a la mateixa, tot comunicant la seva decisió de continuar prestant serveis, sempre que no impliqui un perjudici per a tercers, com succeeix si en el moment de produir-se existia ja un compromís entre l’empresa i el nou treballador que l’havia de substituir

La manca de resposta per part de l’empresari a la sol·licitud d’excedència no suposa l’estimació per silenci positiu; encara que l’ocupador sigui una administració pública.

La conducta del treballador que, erigint-se en definidor del seu propi dret, deixa d’anar a la feina, sense que hi hagi reconeixement empresarial exprés o judicial de l’excedència, pot ser considerada com a dimissió o abandonament.

Durant quant de temps es pot gaudir d’una excedència voluntària? La durada de l’excedència no pot ser inferior a quatre mesos ni superior a cinc anys. El treballador ha de determinar la durada de l’excedència dins d’aquests límits en funció dels seus interessos, podent sol·licitar-la per un termini cert o per un termini indeterminat dins dels esmentats límits. Per conveni col·lectiu es pot establir un major termini de durada de l’excedència.

No es fa referència dins la normativa a la possibilitat de pròrrogues en el gaudi de l’excedència voluntària. Es considera que el treballador pot sol·licitar l’excedència per un període inferior al màxim i, posteriorment, abans de finalitzar aquesta, sol·licitar la pròrroga o pròrrogues successives sempre que no se sobrepassi el límit màxim de cinc anys. La concessió de la pròrroga no és un dret del treballador, i l’empresa ho pot denegar.

Quins són els efectes que produeix l’excedència voluntària en la relació laboral?

Bàsicament són quatre:

Exoneració de les obligacions recíproques de treballar i remunerar el treball.

No extinció del vincle laboral.

El temps en excedència no computa a efectes d’antiguitat.

El treballador conserva un dret preferent al reingrés en cas de vacants iguals o similars al seu grup professional, que existeixin o puguin produir-se en l’empresa.

Quins són els efectes respecte a la Seguretat Social?

Els més destacats són:

L’empresa ha de cursar la baixa a la Seguretat Social amb efectes de la data d’inici de l’excedència, no existint obligació de cotitzar durant aquesta situació.

El treballador no està en situació assimilada a l’alta.

El treballador en situació d’excedència podria subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social.

Quines són les obligacions del treballador? El treballador en excedència voluntària té l’obligació de sol·licitar el reingrés abans que acabi l’esmentada situació. De no fer-ho així, decau el dret a la reincorporació.

Si el treballador no es pot incorporar la situació d’excedència voluntària es prorroga tàcitament de forma automàtica i sense limitació temporal fins que es produeixi la vacant adequada, quedant vigent el dret preferent al reingrés a través del temps.  Durant aquest període, el treballador no es troba en situació legal de desocupació a l’efecte de poder percebre la prestació

Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta qüestió no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies