Ets empresari/a? No descuidis les teves obligacions laborals

A DADES i SERVEIS et recordem algunes de les obligacions més bàsiques en matèria laboral i de Seguretat Social que, com a empresari/a, cal que tinguis present:

Alta del treballador. Les comunicacions d’alta del treballador a la Seguretat Social s’han de fer amb caràcter previ a l’inici de l’activitat.

Recorda que el treballador estarà donat d’alta des del moment que rebis una missatge de DADES i SERVEIS on s’especifiqui que, efectivament, el treballador ha estat donat d’alta al Sistema de la Seguretat Social.

Contractes temporals. Per norma general tots els contractes han de ser indefinits. Excepcionalment la llei contempla la possibilitat de contractar a treballadors amb caràcter temporal en els següents supòsits:

  • Per la realització d’un obra o servei determinat.
  • Quan així ho exigeixin les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excessos de comandes.
  • Per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de feina.

Persones amb discapacitat. Les empreses amb una plantilla de 50 o més treballadors estan obligades a que al menys un dos per cent siguin persones amb discapacitat.

Llibre de visites. Actualment no és necessari que en cada centre de treball de la empresa existeixi el Llibre de visites.

Prevenció de riscos laborals. L’empresari està obligat a prendre les mesures legalment establertes per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i que són bàsicament:

  • Pla de prevenció de riscos laborals i avaluació dels riscos.
  • Planificació de les activitats de prevenció.
  • Informació, consulta i participació dels treballadors.
  • Formació dels treballadors.
  • Vigilància i control de la salut.

La funció inspectora en matèria de prevenció de riscos laborals correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i als tècnics habilitats en matèria de prevenció de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. L’incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals pot comportar sancions econòmiques des de 40 fins a 819.780 euros.

Protecció de dades de caràcter personal. L’empresari està obligat al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) pel que fa al tractament de les dades personals de les persones físiques. La LOPD afecta a las persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions…) a les persones físiques (treballadors autònoms) i a les administracions públiques. Estaran sotmeses a la LOPD sempre que posseeixin dades de caràcter personal de persones (noms, cognoms, adreça, DNI, número de la Seguretat Social, fotografies…). L’incompliment de la normativa pot suposar sancions des de 600 fins a 600.000 euros.

Registre de la jornada laboral. Amb efectes de 12 de maig de 2019 el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, instaurant el deure de l’empresa de garantir el registre diari de la jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària existent. El registre de la jornada serà obligatori per tots els treballadors de l’empresa.

Conservar documentació. L’ocupador ha de conservar, durant quatre anys la documentació o els registres o suports informàtics en què s’hagin transmès les corresponents dades que acreditin el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que, si s’escau, es produïssin en relació amb aquestes matèries, així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament. Exemples: contractes de treball, i annexos addicionals; nòmines; rebuts de liquidació de cotitzacions…

Baixes Mèdiques. Et recordem que és obligatori comunicar-nos les baixes mèdiques del treballadors a fi i efecte de confeccionar correctament la nòmina i les assegurances socials.

Assegurances de conveni: Et recordem que és obligatori contractar l’assegurança, segons el que estableixi el conveni col·lectiu del teu sector. La subscripció d’aquesta assegurança cal també que es reflecteixi a les nòmines dels treballadors, per la qual cosa, a nivell de gestió és obligatori que ens facilitis el cost anual de l’assegurança per confegir-te degudament la nòmina dels teus empleats

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies