Funcions de l’administrador d’una societat

A DADES i SERVEIS et recordem que hi ha diferents tipus d’administradors i que, segons les seves funcions, es defineix el seu caràcter: solidari, mancomunat o col·legiat.

El nomenament o cessament d’un administrador ha de ser elevat a escriptura pública i inscrit en el Registre Mercantil, amb l’objectiu de fer públic el nomenament a tercers i establir el règim de responsabilitat de l’administrador de la societat.

Alta a la Seguretat Social. Cotització de l’administrador i retribució

Els administradors d’una societat poden ser o no socis de la mateixa. En funció de si tenen o no el control efectiu, directe o indirecte de l’empresa, podem trobar diferents enquadraments dins el sistema de la Seguretat Social.

Se suposa, llevat de prova en contra, que l’administrador té el control efectiu de la societat per a la qual presta els seus serveis quan existeixin alguna de les següents circumstàncies:

  • Que, al menys, la meitat del capital estigui distribuït entre socis amb els quals convisqui i als que es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
  • Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la tercera part del mateix o bé a la quarta part, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència.

En aquest sentit, cal recordar que, tot i no existir les circumstàncies anteriors, l’Administració pot demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que l’administrador disposa del control efectiu de la societat.

Enquadrament en el sistema de la Seguretat Social

  • Estarà en el RGSS amb exclusió de la protecció per desocupació i del Fogasa quan formi part de l’òrgan d’administració o sigui administrador i no posseeixi el control efectiu, directe o indirecte de la societat.
  • Estarà en el RETA quan formi part de l’òrgan d’administració o sigui administrador i posseeixi el control efectiu, directe o indirecte, de la societat.

Retribució

Els administradors de les societats de capital exerciran el càrrec de manera gratuïta, llevat que els estatuts de la societat estipulin el contrari, i estableixin un sistema remuneratori en contraprestació a aquesta funció. Si s’estableix en els estatuts un sistema retributiu, només la junta general de socis podrà modificar-lo en la seva quantia màxima.

Obligacions i responsabilitats dels administradors per deutes amb la Seguretat Social

Les obligacions dels administradors tenen diferent naturalesa: fiscal, en matèria de seguretat social, financera, mercantil i, en general, econòmica. Hi ha una màxima que ha de complir tot administrador que és la d’actuar de forma ordenada, exemplar i d’acord amb les normes de la bona fe i el millor interès per a la societat. En aquest sentit, suposa aconseguir els fins per als quals ha estat nomenat i evitar situacions perjudicials.

La responsabilitat dels administradors, com a regla general, arriba a tot el seu patrimoni personal, en qualsevol dels àmbits de les seves obligacions, ja siguin civils, penals, mercantils, tributàries o laborals.

Els administradors de les societats de capital respondran, si no han complert amb les seves obligacions legals de dissolució o de presentar concurs de creditors, davant l’Administració de la Seguretat Social per deutes de les societats que cessin en la seva activitat deixant deutes pendents a la Seguretat Social.

Aquests organismes públics, quan vegin que no poden cobrar drets de crèdit, iniciaran el corresponent expedient de derivació de responsabilitat. En el supòsit de presentar un concurs de creditors els deutes queden sotmeses al que disposa la mateixa Llei Concursal, quedant suspesos els expedients de derivació de responsabilitat cap als administradors.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies