Has pensat en capitalitzar l’atur i convertir-te en emprenedor?

D&S Emprenedor 2017

A DADES i SERVEIS et recordem que si estàs pensant en iniciar un activitat com autònom i tens dret a l’atur pots sol·licitar cobrar la prestació per desocupació de forma anticipada i així posar en marxa la teva idea de negoci.

Què és la capitalització de l’atur?

És una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma a través de l’abonament del valor actual de l’import de la prestació d’atur de nivell contributiu, pendent de cobrar. Es pot fer de dues formes: cobrant una quantitat per pagar la inversió en un nou negoci o rebent una subvenció de les quotes de cotització d’autònoms, fins esgotar l’import de la prestació. Per tant, capitalitzar l’atur és simplement cobrar de forma anticipada la prestació.

Qui se’n pot beneficiar?

Les persones beneficiàries de la prestació d’atur i que pretenguin desenvolupar una activitat com a treballadors autònoms. No s’inclouran en aquest supòsit els que es constitueixin com a treballadors autònoms econòmicament dependents o que subscriguin un contracte amb una empresa amb la qual hagin mantingut un vincle contractual previ immediatament anterior a la situació legal d’atur o pertanyent al mateix grup empresarial.

Incorporar-se de manera estable com a socis treballadors o de treball en cooperatives o societats laborals ja constituïdes o constituir-les.

Destinar l’import a fer una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l’aportació, sempre que es posseeixi el control efectiu de la societat, s’hi exerceixi una activitat professional i es produeixi una alta en la Seguretat Social en el règim especial dels treballadors per compte propi o en el règim especial dels treballadors del mar.

A més a més, a l’hora de sol·licitar-ho s’ha de seguir el procediment oportú. Així doncs, la sol·licitud haurà de ser de data anterior a la de la incorporació a la cooperativa o societat laboral o a la de l’inici de l’activitat com a treballador autònom o com a soci de l’entitat mercantil. I es considerarà que aquest inici coincideix amb la data que com a tal figura a la sol·licitud d’alta del treballador a la Seguretat Social.

S’abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l’import relatiu a l’interès legal dels diners: Si no obtens la prestació en la seva totalitat, podràs obtenir l’import restant mitjançant abonaments mensuals per subvencionar la teva cotització a la Seguretat Social.

Així mateix, si només sol·licites la subvenció de quotes de la Seguretat Social, no podràs accedir posteriorment a la capitalització en pagament únic de la prestació pendent de percebre.

Quins són els requisits per capitalitzar l’atur?

Ser beneficiari d’una prestació contributiva d’atur i tenir pendent de rebre, en la data de sol·licitud, un mínim de tres mensualitats.

No haver fet ús d’aquest dret, en cap de les modalitats existents, durant els quatre anys immediatament anteriors.

Iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes des de la resolució de concessió del pagament únic i, en tot cas, amb data posterior a la sol·licitud.

Val a dir que, els qui en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic hagin compatibilitzat el treball per compte propi, amb la prestació d’atur de nivell contributiu, no tindran dret a obtenir el pagament únic per constituir-se com a treballadors per compte propi o treballadors autònoms socis d’una societat mercantil.

En cas d’haver impugnat davant la jurisdicció social l’extinció del contracte es tindrà dret a la capitalització de l’atur un cop obtinguda la resolució corresponent.

Quines són les fórmules per capitalitzar l’atur?

Podríem dividir-les en tres opcions:

1- Els treballadors autònoms poden capitalitzar l’atur amb un màxim del 60 per cent en el cas de necessitar inversió o bé per cobrir les despeses derivades de la constitució i posada en marxa de l’activitat; els serveis d’assessorament i formació i informació relacionats amb l’activitat d’emprendre. El 40 per cent restant de la prestació es destinarà a compensar les quotes d’autònom.

2- Els homes menors de 30 anys i en dones amb menys de 35, gaudiran d’un cent per cent dels diners de la prestació per dur a terme la inversió o per a altres despeses com ara el procés de constitució i posada en funcionament del negoci, serveis d’assessorament, formació i informació relacionats amb l’activitat d’emprendre. No es destinarà cap quantitat a les quotes d’autònoms.

3- En quant a la capitalització de l’atur per participar en una societat mercantil, també podran capitalitzar el cent per cent aquells que siguin menors de 30 anys i aportin l’atur al capital social d’una societat de recent constitució o que hagi estat creada durant els últims dotze mesos.

En aquest últim cas serà necessari desenvolupar una activitat professional i mantenir-se un mínim de 18 mesos. No serà vàlid per a aquells que ja hagin tingut una relació contractual amb la societat, ni per als Trade que tinguin en el Servei Públic d’Ocupació un contracte registrat amb l’esmentada societat.

He de justificar la inversió dels diners percebuts en la modalitat de pagament únic? I si no ho justifico he de tornar els diners?

Un cop percebut l’import de la capitalització hauràs d’iniciar l’activitat i lliurar la documentació justificativa d’haver invertit els diners rebuts, en el termini d’un mes des de la percepció d’aquest pagament.

En el cas que no iniciïs l’activitat i no justifiquis suficientment el motiu, o no afectés la quantitat compromesa a l’adquisició de la condició de soci o treballador d’una cooperativa o societat laboral o a la realització de l’activitat per compte propi, es procedirà a reclamar-te el cobrament indegut pel total de la quantitat líquida capitalitzada que t’hagués estat ingressada. La no aplicació o la desviació en l’aplicació de les prestacions per desocupació que percebis podrà ser considerada infracció molt greu, sancionable amb l’extinció de la prestació o subsidi per desocupació, i accessòriament, amb l’exclusió del dret a percebre qualsevol prestació econòmica, i si és el cas, ajuda de foment d’ocupació durant un any.

El que ja tinc comprat (abans de sol·licitar el pagament únic) serveix per a justificar la inversió?

Si pretens constituir-te com a treballador autònom, la finalitat de l’abonament en un sol pagament és facilitar-te la inversió inicial necessària per desenvolupar l’activitat. Per això has d’invertir l’import que percebis de la prestació en la creació del teu lloc de treball, de manera que no poden justificar-se les adquisicions i despeses realitzades amb anterioritat a la sol·licitud de pagament únic.

La capitalització de l’atur tributa?

La regla general és que la prestació d’atur percebuda mensualment tributa, excepte  quan s’ha demanat la capitalització de l’atur que estarà exempt de tributar a l’IRPF per la seva quantia sempre que l’activitat es mantingui almenys cinc anys.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest assumpte no dubtis en posar-te en contacte amb DADES i SERVEIS.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies