Mira què has de fer per estar al dia de les teves obligacions laborals

Si a la darrera entrada al Blog de DADES i SERVEIS et recordàvem, com a empresari/a, les teves obligacions en matèria fiscal, en aquesta volem posar l’índex en aquelles que tenen a veure amb l’apartat de laboral.

Alta del treballador. Les comunicacions d’alta del treballador a la Seguretat Social s’han de fer amb caràcter previ a l’inici de l’activitat. Recorda, en aquest sentit, que el treballador només estarà degudament donat d’alta quan rebis un missatge de DADES i SERVEIS on s’hi especifiqui que el treballador ha estat donat correctament d’alta al Sistema de la Seguretat Social.

Contractes temporals. Per norma general tots els contractes han de ser indefinits. Excepcionalment la llei contempla la possibilitat de contractar a treballadors amb caràcter temporal en els següents supòsits:

Per a la realització d’un obra o servei determinat.

Quan ho exigeixin les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excessos de comandes.

Per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de feina.

Persones amb discapacitat. Les empreses amb una plantilla de 50 o més treballadors estan obligades a contractar, al menys, un dos per cent de persones amb discapacitat.

Llibre de visites. Actualment no és necessari que en cada centre de treball de la empresa existeixi el Llibre de visites.

Prevenció de riscos laborals. L’empresari està obligat a prendre les mesures legalment establertes per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i que son bàsicament:

Pla de prevenció i riscos laborals i avaluació dels riscos.

Planificació de les activitats de prevenció.

Informació, consulta i participació dels treballadors.

Formació dels treballadors.

Vigilància i control de la salut

La funció inspectora en matèria de prevenció de riscos laborals correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i als tècnics habilitats en matèria de prevenció de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. L’incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals pot comportar sancions econòmiques de 40 fins a 819.780 euros.

 

Protecció de dades de caràcter personal. L’empresari està obligat al compliment de la llei de protecció de dades (LOPDGDD) pel que fa al tractament de les dades personals de les persones físiques. Aquesta normativa afecta a las persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions…) a les persones físiques (treballadors autònoms) i a les administracions públiques. Hi estaran sotmeses sempre que posseeixin dades de caràcter personal (noms, cognoms, adreça, DNI, número de la Seguretat Social, fotografies…).  L’incompliment de la normativa pot suposar sancions de 600 fins a 600.000 euros.

Registre de la jornada laboral. L’empresari està obligat a registrar la jornada de tots els treballadors a temps parcial. Des del 2013 i després del RD-Llei 16/2013, de 20 de desembre,  l’empresari té l’obligació de portar el còmput de les hores dels seus treballadors a temps parcial. D’altra banda, el Ple de la Sala IV del Tribunal Suprem ha establert, en sentència del 23 de març de 2017, que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats. En conclusió, només s’hauran de registrar les hores extres i la jornada dels treballadors a temps parcial. L’incompliment de la normativa pot suposar sancions de 60 fins a 626 euros. En cas que el treballador sigui a temps parcial, a més a més, la sanció serà la transformació del contracte a temps complert.

Conservar documentació. L’ocupador ha de conservar, durant quatre anys, la documentació o els registres o suports informàtics en què s’hagin transmès les corresponents dades que acreditin el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que, si s’escau, es produïssin en relació amb aquestes matèries. Així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament com ara contractes de treball, i annexos addicionals, nòmines, rebuts de liquidació de cotitzacions…

Si precises més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies