Novetats en la pròrroga dels ERTO fins el 31 de gener

A DADES i SERVEIS et recordem que, mitjançant el Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, es prorroguen automàticament fins al pròxim 31 de gener de 2021 tots els expedients de regulació temporal d’ocupació, ERTO, basats en l’article 22 de Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, vigents i aplicables a la data d’entrada en vigor del nou Reial Decret-llei (30 de setembre de 2020).

Es prorroga, igualment, l’aplicació de l’article 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març als procediments de regulació temporal ETOP d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculats amb la Covid-19 i iniciats després de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-llei, amb idèntic abast i règim jurídic que el que preveu l’article 2 del Reial Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, amb l’única especialitat de la pròrroga dels expedients que finalitzen a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-llei.

A més, s’afegeix la possibilitat de prorrogar aquests expedients sempre que hi hagi acord en el període de consultes.

En aquest sentit, es creen dos tipus d’ERTO amb previsions específiques respecte d’aquelles mesures temporals de regulació d’ocupació (suspensions i reduccions) vinculades de manera directa amb impediments de l’activitat, o amb limitacions en el desenvolupament de l’activitat normalitzada de les empreses, qualsevol que sigui el sector a què pertanyin i causades per noves mesures de restricció o contenció sanitària adoptades per autoritats espanyoles o estrangeres, en el primer cas, o que siguin conseqüència de decisions i mesures adoptades per autoritats espanyoles.

Particularitats

– Pròrroga automàtica fins el 31 de gener de 2021 de tots els ERTO de força major que estiguin vigents. No obstant això, les empreses hauran de presentar abans del 20 d’octubre una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per a les persones afectades, així com comunicar a l’entitat gestora, quan sigui procedent, la renúncia total i definitiva a l’ERTO, a més de les possibles desafectacions o reduccions amb caràcter previ a la seva efectivitat.

– Es creen dues noves submodalitats d’ERTO de força major: ERTO per impediment i ERTO per limitació d’activitats en tots els sectors, amb noves exoneracions de quotes. Per accedir-hi s’haurà de tramitar un nou ERTO per força major com a conseqüència d’aquestes noves restriccions o mesures de contenció adoptades per les autoritats competents.

– L’ERTO per impediment va dirigit a empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades, tant per autoritats nacionals com estrangeres, a partir de l’1 d’octubre de 2020.

– L’ERTO per limitacions es refereix a les suspensions o reduccions temporals en aquelles empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles que podran sol·licitar a l’autoritat laboral.

– Per a aquelles empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació, i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, s’estableix un règim específic en matèria de beneficis en les cotitzacions a la Seguretat Social.

– S’estableix una nova salvaguarda d’ocupació de sis mesos.

Exoneracions a la Seguretat Social

ERTE per impediment. L’empresa tindrà una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins el 31 de gener de 2021, que serà del cent per cent de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si té menys de 50 treballadors. I del 90 per cent amb una plantilla de 50 o més treballadors.

ERTE per limitacions. L’empresa tindrà les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos, aquestes seran decreixents entre els mesos d’octubre de 2020 i gener de 2021.

Empreses amb menys de 50 treballadors:

Octubre 2020: 100%

Novembre 2020: 90%

Desembre 2020: 85%

Gener 2021: 80%

Empreses amb 50 o més treballadors:

Octubre 2020: 90%

Novembre 2020: 80%

Desembre 2020: 75%

Gener 2021: 70%

El gaudi de les exempcions en la cotització s’aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada, i prèvia presentació de declaració responsable (via Sistema RED), respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació.

Tot això d’acord amb els següents punts:

– Aquesta declaració es referirà tant a l’existència com al manteniment de la vigència dels expedients de regulació temporal d’ocupació i al compliment dels requisits establerts per a l’aplicació d’aquestes exempcions.

– Per tal de que l’exempció sigui aplicable les declaracions responsables s’hauran de presentar abans de sol·licitar el càlcul de la liquidació de quotes, corresponent al període de meritació de quotes sobre el qual tinguin efectes aquestes declaracions.

– La renúncia expressa a l’expedient de regulació temporal d’ocupació determina la finalització d’aquestes exempcions des de la data d’efectes de la renúncia.

– Es manté la prohibició de realitzar hores extraordinàries i noves externalitzacions de l’activitat durant l’aplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupació regulats en aquesta norma.

Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat

La disposició addicional primera de Reial Decret-llei 30/2020, estableix un règim específic en matèria de beneficis en les cotitzacions a la Seguretat Social per a aquelles empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, enteses com aquelles que tinguin expedients de regulació temporal d’ocupació prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, d’acord amb el que estableix l’article 1, i l’activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques, CCAE-09, que preveu l’annex de la present norma en el moment de la seva entrada en vigor.

Prestació per atur

No es reduirà el percentatge de base reguladora de la prestació per desocupació associada als ERTO a partir dels sis mesos de prestació, ni es consumirà atur de cara a futures prestacions

Per la seva banda, els treballadors fixos discontinus podran percebre una prestació extraordinària.

Mesures de suport als treballadors autònoms.

Les ajudes als treballadors per compte propi queden ampliades també fins el 31 de gener de 2021, concretament les prestacions per cessament compatible amb l’activitat i per a autònoms de temporada.

En paral·lel, es crea una nova prestació extraordinària per suspensió d’activitat, dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies