Parlem dels ERTO i drets i deures dels treballadors

Moltes i molt variades són les consultes que, a diari, ens arriben a DADES i SERVEIS, sobretot arran de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. En aquest article ens centrarem en les qüestions que tenen a veure amb els expedients de regulació temporal d’ocupació, ERTO, i els drets i deures dels treballadors.

Puc incorporar a la feina a un treballador a temps parcial, tot i tenir-lo contractat per a la totalitat de la jornada?

Sí. Un dels requisits imprescindibles per procedir a la reincorporació total o parcial d’un treballador a la feina és fer la comunicació corresponent al Servei Públic d’Ocupació Estatal, SEPE. Així mateix, és molt important que ens comuniquis 24 hores abans les incorporacions i variacions en relació a tot allò que tingui a veure amb l’ERTO, per poder realitzar així els tràmits corresponents. Et recordem que només pot reduir-se entre el 10 y el 70 per cent del total de la jornada contractada.

Com queda la situació de les vacances dels treballadors?

Durant el temps que hagi estat amb el contracte suspès per l’ERTO el treballador no genera dret de vacances.

El treballador té dret a les gratificacions extraordinàries, “pagues extres”?

Sí. Tot i que durant el temps que hagi estat amb el contracte suspès per l’ERTO el treballador no genera part proporcional de pagues extres.

El treballador cotitza durant l’ERTO?

Sí. Segueix cotitzant tal i com ho venia fent abans de l’aplicació de l’expedient.

Si un empleat està de baixa o excedència en el moment de l’aplicació de l’ERTO, també li afecta l’expedient?

Sí. Sempre que existeixi una situació amb dret de reserva del seu lloc de treball. Ara bé, el treballador de baixa per incapacitat temporal o excedència, només es veurà afectat per l’ERTO quan torni a ser donat d’alta.

Poden fer hores extraordinàries els treballadors afectats per un ERTO amb reducció de jornada?

Durant un ERTO de reducció de jornada no es podran realitzar hores extraordinàries, llevat de les de força major.

Es pot acomiadar als treballadors?

No. I així s’estableix amb caràcter general, “salvaguarda d’ocupació”, en els Reals Decrets d’Estat d’Alarma. El RD 8/2020 de 17 de març ha previst que les empreses que s’acullin a mesures extraordinàries de suspensió de contractes o reducció de jornada estan obligades a un compromís de manteniment de l’ocupació durant els sis mesos posteriors a l’aplicació de les mesures. D’altra banda, el Real Decret Llei 18/2020, de 12 de maig de mesures socials en defensa de l’ocupació, estableix el compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat, entenent per tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta reincorporació sigui parcial o només afecti a part de la plantilla.

Quan es considera incomplert el “compromís d’ocupació”?

Aquest compromís s’entendrà incomplert si es produeix l’acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.

No es considerarà incomplert aquest compromís quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació,  incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix. Ara bé, en el cas de contractes temporals el compromís de manteniment de l’ocupació no s’entendrà incomplert quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata la activitat objecte de contractació.

Quins són els efectes d’aquest incompliment?

Les empreses que incompleixin aquest compromís han de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que estableixen les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social. I un cop la Inspecció de Treball i la Seguretat Social acreditin l’incompliment i determinin les quantitats a reintegrar

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies