Permís de paternitat: beneficiaris, durada i retribució

A DADES i SERVEIS et recordem que enguany ha entrat en vigor el Reial Decret de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, en el que s’hi inclou el permís de paternitat que, com a novetat, s’amplia de cinc a vuit setmanes, fixant-se un increment gradual de fins a les 16 setmanes a l’any 2021.

Però, què és el permís de paternitat?

La prestació consisteix en una suspensió del contracte de treball, i el dret a percebre un subsidi durant aquest període, amb motiu del naixement d’un fill, adopció o acollida.

Repassem els diferents supòsits:

  1. Part: el permís de paternitat correspon en exclusiva a la parella de la mare.
  2. Adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment: només un dels progenitors, a elecció dels interessats.
  3. Si només hi ha una progenitora, adoptant o acollidora i ja percep el subsidi de maternitat no pot acumular el subsidi de paternitat.

Els requisits que cal reunir per gaudir del permís de paternitat:

  1. Estar afiliat i donat d’alta a la Seguretat Social.
  2. Acreditar un període mínim de cotització de 180 dies, dins dels set anys immediatament anteriors a la data d’inici de la suspensió, o, alternativament, 360 dies al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a l’esmentada data.

Quina durada té el permís de paternitat, com i quan es podrà gaudir?

  1. L’última ampliació, en vigor des de l’1 d’abril del 2019, ha elevat la seva durada de cinc a vuit setmanes.
  2. Les dues primeres setmanes del permís s’hauran de gaudir de forma ininterrompuda després del part.
  3. Les sis setmanes restants es podran agafar fins que el fill faci 12 mesos.
  4. La durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dues setmanes més per a cada fill a partir del segon. L’última setmana del període de descans es podrà agafar de forma independent en un altre moment dins dels 12 mesos següents a la data del naixement del fill.

Aquest permís no ha d’anar unit al permís per naixement i es pot sol·licitar dins del període de 16 setmanes del permís per maternitat, o immediatament després.

 

La suspensió del contracte de cadascun dels progenitors per a fer-se cura del menor es podrà distribuir a voluntat dels progenitors, en períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda.

El gaudi de cada període setmanal o, si s’escau, de l’acumulació d’aquests períodes, s’ha de comunicar a l’empresa amb una antelació mínima de quinze dies.

Quina retribució es percebrà?

El cent per cent del salari. Inclosos tots els conceptes de la base reguladora, normalment inclosos a tots els complements assignats a la nòmina.

Quina documentació s’ha de presentar a la Seguretat Social per sol·licitar el permís de paternitat?

La sol·licitud del permís remesa a l’empresa, el model oficial de la sol·licitud de paternitat i l’informe de paternitat del Servei de Salut. Serà necessari portar, també, l’última nòmina, fotocòpia del DNI, llibre de família actualitzat i rebut del banc en que s’hagi d’ingressar la retribució. El cobrament es produirà després de la segona setmana del mes següent a la generació del dret.

Puntualitzacions

Cal tenir present que s’elimina el permís de dos dies per naixement de fill que estableix l’art. 37.3 b de l’Estatut dels Treballadors. En el cas que aquest permís es trobi recollit per conveni col·lectiu hem d’entendre’l aplicable, no obstant això s’haurà de veure com evoluciona la jurisprudència.

Finalment, quan el període de vacances fixat en el calendari coincideixi amb el permís de paternitat, les vacances es podran agafar en data diferent a la de la incapacitat temporal per paternitat.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies