Pròrroga dels ERTO a 31 de maig. Novetats

A DADES i SERVEIS t’informem de quines són les noves accions que ha aprovat l’Executiu en matèria de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació (RD-llei 2/2021), en el marc de les actuacions de xoc contra els efectes de la Covid-19, i que van entrar en vigor el passat 27 de gener.

  • Pròrroga automàtica, fins al 31 de maig, dels ERTO per causa de força major a conseqüència de la Covid-19.
  • Es mantindran vigents, fins al 31 de maig, els ERTO per impediment en el desenvolupament de l’activitat, autoritzats en base al que disposa l’article 2.1 de l’RD-llei 30/2020.

Aquests són els percentatges d’exoneració aplicables, en relació als treballadors que tinguin les seves activitats suspeses pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:

  1. a) El cent per cent de l’aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, quan l’empresa hagi tingut menys de 50 persones treballadores d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
  2. b) El 90 per cent de l’aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, si l’empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

Pel que fa als ERTO per impediment en el desenvolupament de l’activitat, des l’1 de febrer de 2021, i fins el 31 de maig de 2021, són aplicables a aquests expedients els percentatges d’exoneració en la cotització de l’art.2.1 del RD-llei 30/2020, que són els que s’apliquen des l’1 d’octubre de 2020 a aquesta modalitat i esmentats en l’apartat anterior. (Art.1.2)

En els ERTO per limitació al desenvolupament normalitzat de l’activitat vigents, basats en l’article 2.2 del RD-llei 30/2020, s’aplicaran els mateixos percentatges d’exoneració en la cotització. (Art.1.4)

Els percentatges d’exoneració aplicables a aquests expedients, des l’1 de febrer de 2021, respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió queden de la següent manera:

Empreses amb menys de 50 treballadors

Febrer 2021: exempció del cent per cent.

Març 2021: exempció del 90 per cent.

Abril 2021: exempció del 85 per cent.

Maig 2021: exempció del 80 per cent.

Empreses amb més de 50 treballadors

Febrer 2021: exempció del 90 per cent.

Març 2021: exempció del 80 per cent.

Abril 2021: exempció del 75 per cent.

Maig 2021: exempció del 70 per cent.

L’exoneració s’aplicarà a l’aportació empresarial, així com a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

Nous ERTO per impediment o limitacions d’activitat

Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitacions a l’activitat, a partir de l’1 de febrer de 2021 i fins el 31 de maig de 2021, en els mateixos termes, procediments i requisits que s’estableixen a l’article 2 del RD-Llei 30/2020.

Els percentatges per l’exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables pels mesos de febrer a maig de 2021 seran els mateixos que s’apliquen als ERTO per impediment o limitació d’activitat prorrogada, esmentats anteriorment, i segons correspongui.

ETOP

Als ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, ERTO ETOP, iniciats abans del 27 de gener de 2021, els continuaran essent d’aplicació, fins al 31 de maig de 2021, les previsions de l’art.3.4 del RD-llei 30/2020: s’aplicaran en els termes que preveu la comunicació final de l’empresa i fins al terme referit a la mateixa. I es poden prorrogar sempre que s’assoleixi un acord i es presenti a l’autoritat laboral.

Aquesta pròrroga haurà de ser tramitada davant l’autoritat laboral, receptora de la comunicació final de l’expedient inicial, d’acord amb el procediment previst en el Reial Decret 1483/2012, amb les especialitats a què fa referència l’article 23 del RD-llei 8/2020.

Altres aspectes d’interès

Es mantenen els compromisos de salvaguarda de l’ocupació en els termes recollits a l’art.5 del RD-llei 30/2020. S’estableix un nou període de compromís de manteniment d’ocupació de 6 mesos per a les empreses que rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social.

Es mantenen vigents els límits i excepcions en relació amb la realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions de l’activitat que preveu l’article 7 del RD-llei 30/2020, fins el 31 de maig de 2021, i resultaran igualment d’aplicació a tots els expedients autoritzats en virtut del nou RD-llei 2/2021. (Art.3.5)

Pròrroga de la vigència dels articles 2 i 5 del RD-llei 9/2020 (prohibició d’acomiadament i interrupció dels contractes temporals) fins el 31 de maig de 2021. (Art.3.6)

En relació a la protecció per desocupació s’assenyala que la força major i les causes ETOP en què s’emparen els ERTO per la Covid-19 als articles 22 i 23 de l’RD-llei 8/2020, estableixen que no es podran entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament. Y romandran vigents fins el 31 de maig de 2021.

L’article 5 del RD-llei 9/2020 estableix que la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes en els articles 22 i 23 del RD-llei 8/2020, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d’aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d’aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes. Aquesta mesura romandrà vigent fins el 31 de maig de 2021 .

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies