Prorrogats els ERTO fins el 30 de juny

A DADES i SERVEIS t’informem que els expedients de regulació temporal d’ocupació, ERTO, es poden prorrogar fins el 30 de juny, sempre que siguin per força major i com a conseqüència de la crisi econòmica derivada per la pandèmia de coronavirus.

Quines empreses es poden acollir a la mesura? Totes les que estiguin en un ERTO per força major i no puguin emprendre encara la seva activitat. Per tant, l’expedient es mantindrà mentre subsisteixin les causes que el van provocar.

El Reial Decret Llei que entra en vigor el 13 de maig de 2020 estableix la possibilitat que les empreses i entitats afectades per un ERTO de força major puguin procedir a reincorporar als treballadors inclosos en el seu dia a l’expedient. Ho hauran de fer en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, tot considerant els ajustos en termes de reducció de jornada.

Un dels requisits imprescindibles per procedir a la reincorporació total o parcial a la feina és fer la comunicació corresponent a l’autoritat laboral en un termini de 15 dies des del reinici de la seva activitat. Així com fer la comunicació amb caràcter previ al Servei Públic Estatal d’Ocupació, SEPE.

És molt important que ens comuniquis les incorporacions i variacions del ERTO 24 hores abans per poder realitzar els tràmits anteriors. Et recordem que la reducció de jornada només pot ser entre el 10 y el 70 per cent de la jornada contractada.

Exoneració de quotes empresarials meritades al maig i juny

S’exonera a les empreses i entitats afectades per un ERTO per força major del pagament de l’aportació de les quotes empresarials que els hi corresponguin, meritades al maig i juny de 2020, de les quanties següents:

 • La totalitat de la quota si, a 29 de febrer de 2020, tenien menys de 50 treballadors donats d’alta a la Seguretat Social.
 • El 75 per cent de la quota si a 29 de febrer de 2020 tenien donats d’alta 50 o més treballadors.

Per a les empreses i entitats afectades per un ERTO per força major parcial, els percentatges d’exoneració de quotes dependran del volum de treballadors d’aquestes empreses i entitats que reiniciïn l’activitat i que continuïn amb els seus contractes en suspens, així com dels períodes i percentatges de jornada afectats per aquest reinici i per aquesta suspensió. Amb aquests condicionants, l’exempció de quotes empresarials arribarà a les següents quanties:

Respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat:

 • Per a empreses i entitats que el 29 de febrer tenien en situació d’alta menys de 50 treballadors: el 85 per cent de la quota al maig i el 70 per cent al juny.
 • Els qui en aquella data tenien 50 o més treballadors donats d’alta: el 60 per cent al maig i el 45 per cent al juny.

Pel que fa als treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses:

 • Per a empreses i entitats que el 29 de febrer tenien donats d’alta menys de 50 treballadors: el 60 per cent al maig i el 45 per cent al juny.
 • Els qui en aquella data tenien 50 o més treballadors donats d’alta: el 45 per cent al maig i el 30 per cent al juny.

Salvaguarda de l’ocupació als ERTO per força major

L’obligació de mantenir l’ocupació durant els sis mesos següents a la data de la represa de l’activitat s’efectuarà en els següents termes i condicions:

 • Aquesta obligació es limita a les empreses amb ERTO per força major total o parcial.
 • S’entén per represa de l’activitat la reincorporació a la feina de les persones afectades per l’expedient.

No es considerarà incompliment de la condició de salvaguarda de l’ocupació en els supòsits de:

 • Extinció del contracte per acomiadament disciplinari procedent.
 • Dimissió.
 • Jubilació.
 • Incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix.
 • Quan el contracte temporal s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l’activitat objecte de contractació.
 • D’aquest compromís de manteniment de l’ocupació, queden excloses les empreses que estiguin en risc de concurs de creditors.

Val a dir que les empreses que incompleixin aquest compromís han de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que estableixen les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social, prèvia actuació a l’efecte de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que acrediti l’incompliment i determini els imports a reintegrar.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies