Què és el plus de nocturnitat, com i quan s’aplica

A DADES i SERVEIS et recordem que s’entén per treball nocturn el realitzat entre les 22 hores de la nit i les 6 hores del matí. Dit això, per treballador nocturn entenem a aquella persona que realitza, normalment, no menys de tres hores en període nocturn de la seva jornada diària de treball. Així com a aquell que es prevegi que pot fer en aquest període una part no inferior a un terç de la seva jornada de treball anual.

S’entén que el treball nocturn té una major penositat i, per tant, ha de tenir una retribució específica superior al treball diürn, una realitat que s’ha de determinar en la negociació col·lectiva.

D’aquesta penositat en deriven altres previsions com ara que la jornada de treball dels treballadors nocturns no pot excedir de vuit hores diàries de mitjana, en un període de referència de quinze dies. Aquests treballadors no poden fer hores extraordinàries.

El treball nocturn ha de ser retribuït específicament, de la manera que es determini en la negociació col·lectiva, llevat que:

  • El salari s’hagi establert atenent a que el treball sigui nocturn per la seva pròpia naturalesa.
  • O s’hagi acordat la compensació d’aquest treball per descansos.

El plus de nocturnitat no retribueix la jornada nocturna, sinó les hores efectivament treballades durant el període legalment qualificat com a nocturn.

La seva finalitat és compensar salarialment les majors molèsties i pertorbacions que comporta l’exercici de l’activitat professional en període nocturn, rescabalant els perjudicis d’un treball prestat en hores socials, familiars i fisiològicament intempestives.

Pel seu caràcter funcional el plus de nocturnitat es reporta només durant els dies de prestació efectiva de serveis, així com durant les vacances, però no durant les llicències o permisos, o en dies festius no treballats, ni tampoc en la retribució del descans setmanal, tot això llevat de pacte en contra més favorable al conveni.

I, com passa amb la resta dels complements de lloc de treball, únicament s’ha d’incloure en el càlcul del valor de les hores extraordinàries si es donen les circumstàncies particulars que justifiquin la seva atribució. Això és: si les hores extraordinàries s’han treballat en horari nocturn.

No es pot apreciar que és treball nocturn per la seva pròpia naturalesa les tasques relatives a conserge nocturn quan aquest no està expressament reconegut en el conveni ni té assignada una especial retribució, tenint el treballador dret a percebre el plus.

Càlcul

La seva determinació i quantia es remet a la negociació col·lectiva.

La fórmula habitual per a la seva determinació és l’establiment d’un percentatge   sobre el salari base, encara que també es pot determinar mitjançant l’establiment d’una quantitat a preu fet .

En relació amb el càlcul del complement de nocturnitat , s’apliquen les següents regles:

  1. Quan el conveni col·lectiu no concreta la base de càlcul s’ha de fer sobre el temps de treball efectiu.
  2. Pel que fa a les vacances el valor de la mitjana del plus de nocturnitat ha de repercutir en la retribució de les mateixes.
  3. En les situacions d’incapacitat temporal no s’ha d’incloure en la retribució complementària a menys que s’indiqui el contrari per conveni col·lectiu.
  4. Respecte a les pagues extraordinàries, no procedeix incrementar-les amb la mitjana anual de les percepcions per plus de nocturnitat, llevat que es contempli en el conveni.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies