Quina finalitat tenen els contractes temporals i com aplicar-los

A DADES i SERVEIS et recordem quines són les modalitats de contractació temporal existents a l’actualitat. D’entrada, cal recordar que l’Estatut dels Treballadors, seguint la tradició de la legislació laboral a Espanya, consagra el principi d’estabilitat en la contractació, donant preferència a la contractació indefinida respecte a la temporal. Admetent aquesta última només davant casos molt concrets, en que es justifiqui la causa del contracte de durada determinada.

Tipus de contractes temporals

 • Contracte temporal per a obra i servei determinat.
 • Eventual per circumstàncies de la producció.
 • Contracte d’interinitat.

També són contractes temporals el contracte en pràctiques, per a la formació i aprenentatge, foment d’ocupació de persones amb discapacitat, relleu i jubilació parcial… Avui, però, ens centrarem en els dos primers ja que són el que estan motivant més actuacions inspectores.

Contracte temporal per a obra i servei determinat

Com indica el seu nom: aplicable quan es contracti al treballador per a la realització d’una obra o serveis determinats. En principi, de durada incerta. Ara bé, aquesta durada incerta no pot superar els tres anys (quatre si el conveni col·lectiu ho permet). Transcorreguts aquests terminis, els treballadors adquiriran la condició de treballadors fixos de l’empresa.

Els convenis col·lectius sectorials estatals i d’àmbit inferior, inclosos els convenis d’empresa, podran identificar aquells treballs o tasques amb substantivitat pròpia dins de l’activitat normal de l’empresa que puguin cobrir-se amb contractes d’aquesta naturalesa.

Exemples: contractació per a la implementació d’un nou sistema que actualment la empresa no té o bé contractació per a un determinat projecte d’investigació.

Cal destacar que la casuística és molt àmplia i una primera recomanació seria que si la contractació ocupa llocs de treballs estructurals de l’empresa, aquests contractes haurien de ser indefinits. D’altra banda, cal identificar amb precisió i claredat, l’obra o el servei.

Contracte eventual

Quan les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes ho exigeixin, fins i tot tractant-se de l’activitat normal de l’empresa.

En aquests casos, els contractes poden tenir una durada màxima de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos, comptats a partir del moment en que es produeixin aquestes causes. Per conveni col·lectiu la durada màxima podrà ampliar-se en 12 mesos en un període de referència de 18 mesos.

En el supòsit que el contracte s’hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, es pot prorrogar mitjançant acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir la durada màxima.

Requisits per realitzar el contracte:

 • Necessitat d’incorporar treballadors temporals per excés d’activitat productiva en moments determinats i temporals o disminució de plantilla.
 • L’excés de plantilla ha de ser imprevisible.
 • L’increment d’activitat productiva no la podem cobrir amb la plantilla estructural o indefinida.
 • L’increment és temporal no permanent.

No serà correcte realitzar aquest contracte:

 • Quan l’única justificació sigui la contractació per certes dates.
 • Quan realment es tracti d’una activitat cíclica o estructural de l’empresa.
 • Quan el motiu sigui temporada d’estiu.
 • Quan simplement s’anomena circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes sense especificar de què es tracta.

Finalment, cal recordar que l’encadenament de contractes temporals suposarà la transformació a contractes indefinits. S’entén l’encadenament de contractes temporals quan els treballadors que en un període de 30 mesos haguessin estat contractats durant un termini superior a 24 mesos amb o sense solució de continuïtat, per al mateix lloc de treball amb la mateixa empresa, mitjançant dos o més contractes temporals.

Existeix la tendència a utilitzar el contracte temporal com si fos un període de prova amb l’excusa de que té una indemnització inferior al contracte indefinit, és a dir, 12 dies per any treballat en lloc dels 33 dies per any treballat.  En aquests casos l’empresa ha de valorar si el contracte compleix els requisits i s’ajusta a la naturalesa del contracte ponderant el risc exposat anteriorment.

Recorda que els contractes realitzats en frau de llei seran considerats com a indefinits (per tant abonaríem la indemnització dels 33 dies). A més de les possibles actuacions inspectores amb el resultat de transformació dels contractes existiria una sanció de, com a mínim, 626 euros per contracte fraudulent.

Si necessites qualsevol aclariment no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies