Saps a què t’exposes si ingresses les cotitzacions fora de termini?

L’empresari és el responsable d’ingressar a la Seguretat Social tant la seva cotització com la dels seus empleats, per a això descomptarà dels salaris les aportacions corresponents.

Dit això, a DADES i SERVEIS et volem fer tot un seguit de consideracions sobre aquestes obligacions laborals.

 1. Recorda que les quotes s’han d’ingressar per mensualitats, durant el mes següent al de la seva meritació.
 2. L’ingrés de les quotes es pot realitzar en qualsevol entitat financera que estigui autoritzada per actuar com a oficina recaptadora.
 3. El pagament de les quotes es pot fer en format digital o per domiciliació bancària.
 4. Si l’empresa tria la modalitat digital, efectuarà l’ingrés en qualsevol entitat financera col·laboradora de la Seguretat Social amb el rebut que li facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del Sistema RED.
 5. En el cas de que opti per la modalitat de domiciliació bancària, únicament haurà d’indicar el número de compte en el qual s’ha d’efectuar el càrrec, sense necessitat d’acudir a l’entitat financera.

Beneficis d’actuar dins del termini establert

La presentació dels documents de cotització dins el termini reglamentari permet que:

El subjecte responsable pot realitzar a la seva liquidació les compensacions per les prestacions econòmiques abonades, en règim de pagament delegat, per incapacitat temporal, corresponents al mateix període, objecte de la liquidació.

Si a més de la presentació s’efectués l’ingrés dins el termini reglamentari, es podrien aplicar les corresponents deduccions per reduccions o bonificacions.

Què passa si es lliura la documentació fora de termini

En aquest supòsit incorreríem en la comissió d’una infracció tipificada com a greu o molt greu, segons es recull a l’article 22.3/23.1.b del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, o en la responsabilitat penal que, si escau, se’n pogués derivar.

Què s’entén per falta greu

No ingressar, en la forma i terminis reglamentaris, les quotes corresponents que per tots els conceptes recapta la Tresoreria General de la Seguretat Social o no efectuar l’ingrés en la quantia deguda, havent complert dins de termini les obligacions formals (transmetre les liquidacions), sempre que la falta d’ingrés no obeeixi a una declaració concursal de l’empresa, ni a un supòsit de força major, ni s’hagi sol·licitat ajornament pel pagament de les quotes amb caràcter previ a l’inici de l’actuació inspectora, llevat que hi hagi hagut resolució denegatòria.

Així se sancionen les infraccions greus:

 • En el seu grau mínim, multa del 50 al 65 per cent de l’import de les quotes de la Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta no ingressats, incloent-hi recàrrecs, interessos i costes.
 • Si és el grau mitjà, multa del 65,01 al 80 per cent.
 • Si és el grau màxim, multa del 80,01 al cent per cent.

Què s’entén per falta molt greu

No ingressar, en la forma i terminis reglamentaris, les quotes corresponents que per tots els conceptes recapta la Tresoreria General de la Seguretat Social, no havent complert dins de termini les obligacions formals (transmetre les liquidacions), així com actuar fraudulentament a l’objecte d’eludir la responsabilitat solidària, subsidiària o “mortis causa” en el compliment de l’obligació de cotitzar o al pagament dels altres recursos de la Seguretat Social.

Així se sancionen les infraccions molt greus:

 • En el seu grau mínim, multa del 100,01 al 115 per cent de l’import de les quotes de la Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta no ingressats, incloent-hi recàrrecs, interessos i costes.
 • Si és el grau mitjà, multa del 115,01 al 130 per cent.
 • Si és el grau màxim, multa del 130,01 al 150 per cent.

Altres faltes

També és motiu de sanció retenir indegudament, no ingressar-la dins de termini, la part de la quota de la Seguretat Social descomptada als treballadors. O efectuar descomptes superiors als legalment establerts, no ingressant en el termini reglamentari.

Així se sancionen aquestes infraccions molt greus:

 • En el seu grau mínim, multa del 100,01 al 115 per cent de l’import de les quotes de la Seguretat Social no ingressades i descomptades als treballadors o de l’excés del descompte previst legalment, incloent-hi recàrrecs, interessos i costes.
 • Si és el grau mitjà, multa del 115,01 al 130 per cent.

– Si és el grau màxim, multa del 130,01 al 150 per cent.

Recàrrecs i interessos de demora

Si transcorregut el termini reglamentari establert pel pagament de les quotes a la Seguretat Social no s’ha produït l’ingrés de les mateixes, i sense perjudici de les especialitats previstes pels ajornaments, es meritaran els següents recàrrecs:

En el cas de que es compleixin les obligacions de l’article 29 de la Llei General de la Seguretat Social:

 • Recàrrec del 10 per cent del deute, si s’abonen les quotes degudes dins del primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
 • Recàrrec del 20 per cent del deute, si s’abonen les quotes degudes a partir del segon mes natural posterior al del venciment del termini per al seu ingrés.

En el supòsit de que no es compleixin les obligacions de l’article 29 de la Llei General de la Seguretat Social:

 • Recàrrec del 20 per cent del deute, si s’abonen les quotes degudes abans de la finalització del termini d’ingrés establert en la reclamació de deute o acta de liquidació.
 • Recàrrec del 35 per cent del deute, si s’abonen les quotes degudes a partir de la finalització del termini d’ingrés.

Interessos de demora

Els interessos de demora es meriten a partir de l’endemà de vèncer el termini reglamentari de l’ingrés de les quotes, si bé seran exigibles un cop transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l’inici de procediment de deducció, sense que s’hagi abonat el deute.

Els interessos de demora exigibles seran els que hagi meritat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d’ingrés i els que hagi meritat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament, des de la data en què, segons l’apartat anterior, siguin exigibles.

El tipus d’interès de demora serà l’interès legal dels diners vigent en cada moment del període de meritació, incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un de diferent. Per a l’any en curs és el 3,75 per cent.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies