Tot el que has de saber sobre les baixes mèdiques

A DADES i SERVEIS et recordem que la baixa mèdica (baixa d’incapacitat temporal) s’expedirà immediatament després del reconeixement mèdic del treballador. El metge en lliurarà dues còpies al treballador: una per l’interessat i una segona per a l’empresa.

Durada de les baixes mèdiques:

  • Molt curta: inferior a cinc dies naturals.
  • Curta: de cinc a 30 dies naturals.
  • Mitja: de 31 a 60 dies naturals.
  • Llarga: de 61 o més dies naturals.

 

Correspon al facultatiu, que emet la baixa mèdica, determinar la durada en el moment de la seva expedició.

En el procés de durada molt curta el facultatiu del Servei Públic de Salut o de la mútua emetrà el comunicat de baixa i d’alta en el mateix justificant mèdic. No obstant això, el treballador podrà sol·licitar que se li faci un nou reconeixement mèdic el dia de l’alta, i el facultatiu, si considera que el treballador no s’ha recuperat, podrà modificar la durada i expedirà un justificant de confirmació amb data diferent. Aquesta confirmació deixarà sense efecte l’alta prevista en el comunicat de baixa i s’indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada i el tipus de procés i la data de la següent revisió mèdica.

En els justificants de baixa curta, mitja o llarga el facultatiu ha de consignar la data de la següent revisió mèdica prevista que, en cap cas, pot excedir:

  • Més de set dies naturals a la data de la baixa mèdica, tractant-se de processos de durada curta o mitja,
  • Més de 14 dies naturals tractant-se de processos de llarga durada.

 

Informació que inclou la baixa mèdica.

La baixa mèdica inclourà les dades personals del treballador, la data de la baixa, la contingència causant, el codi de diagnòstic, el codi nacional d’ocupació del treballador, la durada estimada del procés i, si de cas, l’aclariment de que el procés és recaiguda d’un anterior, així com la data de la baixa. També es farà constar la data en què es realitzarà el següent reconeixement mèdic.

Què ha de fer el treballador amb el document de la baixa?

El treballador haurà de presentar una copia (de la baixa o confirmació) a la seva empresa en els tres dies següents a l’expedició. L’alta s’ha de comunicar a l’empresa en les 24 hores següents. El dia d’alta es considera encara dia de baixa i l’alta té efectes al dia següent a la seva emissió. (Exemple: si el dia de l’alta és l’1; el dia 1 es considera baixa però el dia 2 haurà d’anar a treballar; respecte l’entrega del justificant d’alta s’efectuarà a les 24 hores i dependrà de l’hora del part de la baixa).

El Servei de Salut comunicarà a l’INSS i li farà arribar la baixa. Els dies es consideren hàbils i computen des del dia següent a la seva expedició.

En els processos de durada molt curta el treballador ha de presentar a l’empresa la còpia de la baixa/alta dins les 24 hores següents a la data de l’alta/baixa.

No obstant això, si la relació laboral finalitza durant la situació d’incapacitat temporal el treballador haurà de presentar la còpia a l’entitat gestora o a la mútua que cobreixi la prestació econòmica d’incapacitat temporal en els mateixos terminis indicats en els paràgrafs anteriors.

Si el treballador no lliura el justificant de baixa podrà ser objecte d’amonestació. No serà procedent l’acomiadament disciplinari per faltes d’assistència justificades. En els casos que no sapiguem si el treballador està de baixa mèdica o no es recomana enviar burofax requerint que justifiqui les faltes d’assistència.

En els casos de pluriocupació el treballador haurà de sol·licitar al metge tants justificants com feines en empreses diferents realitzi.

Si tens qualsevol dubte sobre aquest assumpte no dubtis en contactar amb nosaltres.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies