Tributen les indemnitzacions per extinció del contracte Laboral?

A DADES i SERVEIS et recordem que l’article 49 de l’Estatut dels Treballadors, i en el seu primer apartat, assenyala alguns dels supòsits d’extinció d’una relació laboral. En el segon apartat fa referència a la documentació que se li ha d’entregar al treballador, és a dir, el document de quitança.

En aquest document de quitança apareixen tots aquells conceptes que ambdues parts, recíprocament, es deuen amb l’objectiu de saldar la relació laboral.

Entre els conceptes que hi apareixen hi figuren les vacances pendents, la part proporcional de les pagues extraordinàries, comissions, i les indemnitzacions per acomiadament o final de contracte.

La quantia de les indemnitzacions dependrà de diferents circumstàncies: final de contracte temporal, acomiadament procedent, acomiadament improcedent, etc…

Tots aquests conceptes són ingressos que percep el treballador. I com a ingressos haurien de tributar a efectes de l’IRPF. No obstant, alguns d’aquests conceptes estan exempts de tributar, com serien les indemnitzacions.

Dit això, tributen les indemnitzacions? Actualment la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estableix en el seu article 7.i) que es consideren com a rendes exemptes: “Les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador, en la quantia establerta amb caràcter obligatori en l’Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de desenvolupament o, si escau, en la normativa reguladora de l’execució de sentències, sense que pugui considerar-se com a tal l’establerta en virtut de conveni, pacte o contracte.”

Així doncs:

La indemnització per extinció dels contractes temporals d’obra o servei determinat i eventuals per circumstàncies de la producció estarà exempta de tributació per IRPF, sempre que el seu import no superi el màxim legal de 12 dies de salari per cada any treballat, per als contractes temporals que se celebrin a partir de l’1 de gener de 2015.

La indemnització per acomiadament basat en causes objectives estarà exempta de tributació per IRPF, sempre que el seu import no superi el màxim legal de 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.

Respecte a la indemnització, de 12 dies de salari per any treballat, en l’extinció dels contractes temporals d’obra o servei determinat i eventuals per circumstàncies de la producció, des de DADES i SERVEIS volem aclarir que actualment s’estableixen dos criteris:

El criteri de l’Agència Tributària segueix mantenint que aquestes indemnitzacions en no estar exemptes d’IRPF no es refereixen a un acomiadament o cessament. Entenen que per poder aplicar aquesta exempció a l’impost, cal que la causa de la indemnització sigui acomiadament o cessament del treballador (arts. 17 i 99 de la Llei de l’IRPF).

El criteri de l’Audiència Nacional, segons la Sala del Contenciós de l’Audiència Nacional, en sentència del 20 de novembre de 2013, estableix que les indemnitzacions per finalització de contracte temporal estan exemptes de l’impost en virtut del que estableix l’article 7 de la Llei d’IRPF. Considera la indemnització com a obligatòria: ja que l’extinció del contracte suposa el dret a la indemnització. Aquesta indemnització, a més, continua tenint una naturalesa reparadora per pèrdua del contracte o per no renovació.

Precisat això, des de DADES i SERVEIS procedirem a tributar aquestes indemnitzacions conforme al criteri de l’Agència Tributària. No obstant, el propi contribuent pot decidir o no en el moment de fer la declaració de la renta interposar recurs contra l’AEAT en base al criteri de l’Audiència Nacional.

Recordem que l’acomiadament per causes disciplinàries considerat procedent no dóna lloc a indemnització.

La indemnització per acomiadament considerat improcedent estarà exempta de tributació per IRPF, sempre que el seu import no superi el màxim legal de 45 dies de salari per any treballat a l’empresa amb el màxim de 42 mensualitats fins al 11/02/2012. I de 33 dies de salari per any treballat a l’empresa amb un màxim de 24 mensualitats a partir del 12/02/2012. Aquesta quantia és la que està exempta, per tant, les quantitats que la superin tributaran per IRPF. Això si, a partir del 7 de juliol de 2012, el Ministeri d’Hisenda va modificar el seu criteri que hi havia fins aleshores (Acomiadament “express”)  i per considerar-la exempta de IRPF era necessari que el treballador impugnés l’acomiadament i arribés a un acord amb l’empresa en l’acte de conciliació, o que un jutge declarés la improcedència del mateix. En cas contrari aquesta indemnització tributaria.

Finalment el límit d’indemnització exempta s’ha fixat en 180.000 euros. Això si, en aquests casos cal recordar que la indemnització es considera renda irregular (generada en més d’un exercici), el que fins ara comportava una reducció del 30 per cent.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies